ALGEMENE VOORWAARDEN

jdh security

 

DEFINITIES

 

Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een van de dikgedrukte begrippen,

dan wordt daaraan de navolgende definitie toegekend:

Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden, zoals deze ter beschikking zijn gesteld

bij het aangaan van de Overeenkomst;

BW:

het Burgerlijk Wetboek;

Gebruiker:

de partij die deze Algemene Voorwaarden hanteert bij de aanname en

uitvoering van de Overeenkomst;

Opdrachtgever:

de wederpartij van Gebruiker bij het aangaan van de Overeenkomst

waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;

Overeenkomst:

de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Gebruiker zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbint werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten en waarbij de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaar;

Werkdagen:

alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e

Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de

dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden

geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning

officieel wordt gevierd.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de

Algemene Voorwaarden het volgende:

een verwijzing naar een persoon geldt als verwijzing naar een natuurlijk persoon,

personenvennootschap of een rechtspersoon; en

het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar

een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en

vice versa.

Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

 

Inhoudsopgave:

Artikel  1 - Offertes

Artikel  2 - Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel  3 - Medewerking door de opdrachtgever

Artikel  4 - Uitvoering van de opdracht

Artikel  5 - Geheimhouding

Artikel  6 - Intellectuele eigendom

Artikel  7 - Honorarium

Artikel  8 - Betaling

Artikel  9 - Reclames

Artikel 10 - Leveringstermijn

Artikel 11 - Opzegging

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

Artikel 13 - Contractsoverneming

Artikel 14 - Internetgebruik

Artikel 15 - Vervaltermijn

Artikel 16 - Nawerking

Artikel 17 - Algemene voorwaarden van opdrachtgever

Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 

 

 

 

 

 

Artikel

1

 OFFERTES

1

.

Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend

aanbod dat ook na aavaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6

Werkdagen na het ontvangen van de aanvaarding geschiedt, is de Overeenkomst tot stand

gekomen.

 

Artikel

2

 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1

.

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging waarbij onder

andere de Algemene Voorwaarden worden geaccordeerd. De Overeenkomst komt tot stand op het

moment dat de getekende opdrachtbevestiging door Gebruiker schriftelijk retour is ontvangen en 6

Werkdagen zijn gepasseerd. Tevens komt de Overeenkomst terstond tot stand indien de

Overeenkomst door zowel Gebruiker als Opdrachtgever wordt getekend. Zolang de

opdrachtbevestiging nog niet is ontvangen en er tevens geen Overeenkomst door zowel Gebruiker

als Opdrachtgever is getekend, houdt Gebruiker zich het recht voor zijn (personeels-)capaciteit

elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever

aan Gebruiker verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist

en volledig te weergeven.

2

.

De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie,

afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3

.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van

de Overeenkomst voorvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4

.

Elke tussen Opdrachtgever en Gebruiker gesloten overeenkomst is volledig bindend tussen hen,

tenzij Gebruiker binnen 12 dagen na de totstandkoming van die overkomst ontbindt.

 

Artikel

3

 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

1

.

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Gebruiker

overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de taken, zoals

overeengekomen in de Overeenkomst, tijdig en in de door Gebruiker gewenste vorm en wijze aan

Gebruiker ter beschikking worden gesteld.

2

.

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Gebruiker onverwijld wordt geïnformeerd over

feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang

kunnen zijn.

3

.

Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor

de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker ter beschikking gestelde

gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4

.

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Gebruiker wordt voorzien van kantoorruimte en

overige faciliteiten die naar het oordeel van Gebruiker noodzakelijk of nuttig zijn om de

Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met

betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor

continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en

viruscontrole procedures.

5

.

Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Gebruiker

noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Gebruiker in staat te stellen

de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden

overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen

dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te

kunnen verrichten.

6

.

De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voort vloeiende extra kosten en extra

honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de

verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel komen voor rekening van

Opdrachtgever.

 

Artikel

4

 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1

.

Alle werkzaamheden die uit naam van Gebruiker verricht worden, worden uitgevoerd naar zijn

beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de

beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van Gebruiker,

tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2

.

Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de Overeenkomst wordt

uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zo veel mogelijk in

acht. Indien in de opdrachtbevestiging/engagement letter (een) medewerker(s) met naam word(t)

(en) genoemd, zal Gebruiker zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende

medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst beschikbaar blijft (blijven) voor

het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Gebruiker het recht

om dergelijke medewerkers zonder overleg met Opdrachtgever te vervangen.

3

.

Gebruiker kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen

dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft

verleend. Indien Gebruiker echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om

meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien

Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft

verleend.

4

.

Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Overeenkomst wenst te betrekken, zal hij

daartoe slechts overgaan na daarover met Gebruiker overeenstemming te hebben bereikt, daar het

op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Overeenkomst

belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Gebruiker om de verplichting uit de

Overeenkomst correct na te komen.

5

.

Gebruiker houdt terzake van de werkzaamheden uit de Overeenkomst een werkdossier aan met

daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Gebruiker.

 

Artikel

5

 GEHEIMHOUDING

1

.

Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel anders verplicht, is Gebruiker en

een ieder die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden verricht die uit de Overeenkomst

voortvloeien, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke

informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

2

.

Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Gebruiker niet gerechtigd de

vertrouwelijke informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te

wenden tot een ander doel dan waarvoor de informatie werd verkregen. Hierop wordt echter een

uitzondering gemaakt in het geval Gebruiker voor zichzelf optreedt in een civiele-, fiscale- of

strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3

.

Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot

openbaarmaking of daartoe door Gebruiker voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal

Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van

Gebruiker, niet aan derden openbaren.

4

.

Gebruiker en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door

hen in te schakelen derden.

5

.

Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is Gebruiker gerechtigd tot het

vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Gebruiker

en slechts ter indicatie van de ervaring van Gebruiker. Informatie die naar zijn aard

dusdanig vertrouwelijk is dat verspreiding daarvan Opdrachtgever ernstig zou benadelen, valt niet

onder deze uitzondering.

Artikel

6

 INTELLECTUELE EIGENDOM

1

.

Gebruiker behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten

van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van

de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere

rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

2

.

Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen

computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere

geestesproducten van Gebruiker, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met

inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke

toestemming van Gebruiker toegestaan. Indien de algemene voorwaarden van Opdrachtgever

tevens van toepassing zijn verklaard bij het aangaan van de Overeenkomst, wordt een beding waarin

deze toestemming door Gebruiker wordt geacht te zijn gegeven uitdrukkelijk door Gebruiker van de

hand gewezen. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor

gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover het bedrijfsbelang van Opdrachtgever dat vereist.

Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige

toepassing.

 

Artikel

7

 HONORARIUM

1

.

Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat deze geheel is uitgevoerd,

tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is

Gebruiker gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

2

.

Het honorarium van Gebruiker is exclusief reiskosten en onkosten van Gebruiker en exclusief

declaraties van door Gebruiker ingeschakelde derden, voor zover hier bij de Overeenkomst geen

afspraken over zijn gemaakt.

3

.

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen)

worden opgelegd.

 

Artikel

8

 BETALING

1

.

Betalingconform cao beveiliging door Opdrachtgever dient, na wekelijks facturatie zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden

binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta,

door middel van overmaking ten gunste van een door Gebruiker aan te wijzen bankrekening.

Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van

Opdrachtgever niet op.

2

.

Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Gebruiker ten

minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in

verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is

geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd.

Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk

als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Gebruiker na de vervaldatum

incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten conform de "Wet

normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buite rechte" (hierna:

"WIK") verschuldigd.

3

.

Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van

Gebruiker daartoe aanleiding geeft, is Gebruiker gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat

deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Gebruiker te bepalen vorm en/of een

voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Gebruiker

gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van zijn deel van de

Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Gebruiker uit welke

hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

4

.

Ingeval de Overeenkomst meerdere Opdrachtgevers kent, zijn Opdrachtgevers voor zover de

werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de

betaling van het volledige factuurbedrag.

 

Artikel

9

 RECLAMES

1

.

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen

schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover

Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien

Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Gebruiker

kenbaar te worden gemaakt.

2

.

Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een

bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten door Gebruiker

waarop de reclame geen betrekking heeft.

3

.

Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van

het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de

afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) nakomen van de Overeenkomst

tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

Artikel

10

 LEVERINGSTERMIJN

1

.

Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde

informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de

werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Gebruiker

is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan hem ter beschikking is/zijn

gesteld.

2

.

Omdat de duur van de Overeenkomst kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit

van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de

termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale

termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3

.

De Overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever

niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Gebruiker de Overeenkomst ook niet

of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn

schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6

van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel

11

 OPZEGGING

1

.

Opdrachtgever en Gebruiker kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend

schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en

billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

2

.

De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden

opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om

haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de

andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de

andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij

redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging

rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

3

.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Gebruiker recht op

vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van

additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van

de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en

omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Gebruiker zijn toe te rekenen.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Gebruiker, heeft Opdrachtgever recht op

medewerking van Gebruiker bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en

omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

Gebruiker behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de

declaraties voor door hem tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever

onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter

beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor

Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening

gebracht.

4

.

Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen,

zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere

partij ter hand te stellen.

 

Artikel

12

 AANSPRAKELIJKHEID

1

.

Gebruiker zal de verplichtingen uit de Overeenkomst naar beste kunnen verrichten en daarbij de

zorgvuldigheid in acht nemen die van Gebruiker kan worden verwacht. Indien een fout wordt

gemaakt doordat Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is

Gebruiker voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat

deze schade heeft geleden door een fout van Gebruiker die bij zorgvuldig handelen zou zijn

vermeden, is Gebruiker slechts voor directe schade aansprakelijk en niet voor meer dan de hoogte

van het factuurbedrag of een bedrag van

 1.000, indien het factuurbedrag hoger dan

 1.000 ligt.

2

.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover

de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de

Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen

worden; of

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de

Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als

bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

3

.

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit

veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen

van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door

Gebruiker gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk

onderdeel van de Overeenkomst vormt.

4

.

Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is

doordat Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij

Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die

haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove

nalatigheid van Gebruiker en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een

dergelijke bepaling niet toestaat.

5

.

De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten

behoeve van de door Gebruiker voor de nakoming van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

6

.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of

tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens

Opdrachtgever, Gebruiker of derden.

 

Artikel

13

 CONTRACTSOVERNEMING

1

.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan

derden, tenzij Gebruiker hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Gebruiker is gerechtigd aan deze

toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle

ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst aan de derde op te leggen.

Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de

Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

2

.

In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Gebruiker ter zake van alle aanspraken

van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige

verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, tenzij enige

dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 

Artikel

14

 INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, voorvloeiend uit de Overeenkomst, zullen

Opdrachtgever en Gebruiker op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met

elkaar kunnen communiceren. Zowel Gebruiker als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van

elektronische mail risico's leven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus.

Opdrachtgever en Gebruiker stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor

schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van

elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Gebruiker zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van

hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde

risico's. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Gebruiker

ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 

Artikel

15

 VERVALTERMIJN

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere

bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Gebruiker in ieder geval na het

verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze

rechten en/of bevoegdheden jegens gebruiker kan aanwenden.

 

Artikel

16

 NAWERKING

De bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of

naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven,

zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

Artikel

17

 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPDRACHTGEVER

1

.

Voor zover algemene voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing worden verklaard geldt dat

deze uitdrukkelijk van de hand worden gewezen indien de inhoud daarvan niet vereenigbaar is met

de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel

18

 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1

.

Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2

.

Mochten een of meerdere bepalingen uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden worden

vernietigd of nietig verklaard, dan doet dit niet af aan de gelding van de overige bepalingen.

3

.

Inzake alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats

van de Gebruiker, tenzij op grond van een dwingende wettelijke bepaling een andere

rechter bevoegd is.